تیم فنی و مهندسی


دفتر فنّی و تیم فنی مهندسی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مرکز مورد نیاز پروژه می‌باشد. و در اصل می‌توان گفت که دفتر فنّی و تیم فنی مهندسی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنّی و تیم فنی مهندسی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود چون با ضعف یا نبودن دفتر فنّی و تیم فنی مهندسی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی- تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع-صورت برداری ازکارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کار کرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه اینها لطمات جبران نابذیری به پروژه وارد می‌کند لذا بایستی به اهمیّت دفتر فنی و تیم فنی مهندسی توجه کامل نمود. در این جادفتر فنی و تیم فنی مهندسی کارگاه مد نظر بوده و علاوه بر دفتر فنی و تیم فنی مهندسی اصلی پیمانکار می‌باشد و دفتر فنی و تیم فنی مهندسی اصلی براساس حجم پروژه‌های در دست اجرا و بر حسب ظرفیت کاری پیمانکار تشکیل می‌شود که آنهم تعریف خود را دارد

 اهم فعالیتهای دفتر فنی و تیم فنی مهندسی 

1.بررسی نقشه های ارسالی تهيه وتنظيم نقشه های اجرایی.

2.تهيه ي نقشه هاي مربوط به طرح هاي واگذار شده به پیمانکاران.

3.تهيه ي برآورد هزينه اجراي طرح هاي واگذار شده به پیمانکاران.

4.بررسي وتصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه ودر صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول آنها.

5.ايجاد هماهنگي وهمكاري بين واحد اجراء و واحد کنترل پروژه .

6.انجام كليه ي امور مربوط به طرح هاي كه راسا توسط کارفرما انجام مي گيرد.

7.نظارت كلي بر اجراي طرح هاي واگذار شده به پیمانکاران وارائه گزارش لازم به مدیریت پروژه.

8.برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات براساس دستور العمل ها.

9.مطالعه وبررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل بادر نظر گرفتن موقعيت وشرايط اقليمي منطقه.

10. تهيه دستورالعمل وبروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز وارسال آن به واحد محیط زیست و فضای سبز

11. نظارت وپيگيري لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز اجراي پروزه هاي واگذار شده به پیمانکاران ومراقب در حفظ وتوزيع مصالح.

12. تهيه ي طرح ونظارت براجراي كارهاي تاسيساتي پروژه از قبيل آب .برق وفاضلاب.

13. تهيه وترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها ومعيارهاي فني.

14. تهيه ي قيمتهاي پايه ي پروژه باتوجه به شرايط خاص هر کار وپيشنهاد به مدیریت براي تاييد.

15. مستندسازي تجربيات فني واجرائي به منظور بهره برداري مناسب وسهولت انتقال واشاعه آن.