آموزش و توسعه

آموزش و توسعه در ذوب آهن بیستون

امروزه به اعتقاد همه صاحب‌نظران و متخصصان، آموزش و فراگیری علوم به‌ عنوان یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کلان برخوردار است. در گذشته چنین برداشت می‌شد که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای افراد آموزشی درخور توجه بود که پیش‌از آغاز کار داده می‌شد.

امروز در همه صنایع نیروی انسانی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن صنعت محسوب می‌شود. در بسیاری از صنایع حوادث کاری به‌طور عمده به دلیل ناآگاهی و مهارت ناکافی کارکنان رخ می‌دهد. علاوه ‌بر حوادث که به دلیل نبود مهارت و دانش افراد به وجود می‌آید، ضایعات کاری و افزایش هزینه‌های صنعت نیز از جمله نتایج کمبود دانش نیروی انسانی در صنایع است. به‌همین دلیل وجود واحد آموزش در هر صنعتی جزء الزامات می‌باشد.

این آموزش بایستی مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد و میزان اثربخشی آن در عمل نیز پدیدار شود. در شرکت ذوب‌آهن بیستون با تاکید مدیریت ارشد بر امر آموزش و حفظ این گنجینه در سازمان، واحد آموزش تاسیس گردیده‌است و برنامه‌های متعددی برای ارتقاء سطح دانش روزافزون کلیه پرسنل در نظر گرفته‌ است. واحد آموزش در هنگام استخدام فرد جدید در شرکت با هماهنگی واحدهای تضمین کیفیت، مراحل آموزش بدو خدمت را که شامل آشنایی با قوانین و مقررات اداری و انضباطی، اصول ایمنی و بهداشت و شناخت فرایند کاری است، در قالب جزوات آموزشی ونیز بازدید در محل اجرا می‌کند. واحد آموزش بر اساس فرم نیازسنجی آموزشی با همکاری سرپرستان تمامی واحدها لیست آموزش‌های فنی و تخصصی را تهیه نموده و در بازه‌های زمانی مشخص در تقویم آموزشی ثبت و به ‌صورت درون و برون‌سازمانی برگزار می‌نماید و در نهایت اثربخشی آموزش‌ها را در قالب فرم‌های تعیین‌شده می‌سنجد. اگر اثربخشی کافی برای فردی حاصل نشده بود، مجدد مراحل آموزش برای افراد مشمول برگزار می‌شود تا از حصول نتیجه اطمینان پیدا شود. هدف اصلی آموزش در این شرکت نه‌تنها برگزاری آن بلکه حفظ دانش و انتقال این اندوخته در میان کلیه پرسنل و سایر صنایع می‌باشد. به‌همین دلیل استراتژی مدیریت دانش یکی از اهداف اصلی سازمان می‌باشد.

 

مدیریت دانش فعالیت سازمانی است که هدف از آن به وجود آوردن محیط اجتماعی و فنی است که بتوان در آن تولید دانش نمود و آن را با دیگران تقسیم کرد. در شرکت ذوب‌آهن بیستون مدیریت دانش از طرق گوناگون کنترل می‌گردد. به‌عنوان مثال در فواصل زمانی معین با کمک تمامی مدیران و سرپرستان شاغل در فرآیندهای سازمان لیستی تهیه می‌گردد که شامل دانش و علوم مدیران و سرپرستان است. واحد آموزش در بازه‌های زمانی مشخص با دعوت از این عزیزان شرایط انتقال آموزش به سایرین را در شرکت فراهم می‌سازد و این دانش به‌عنوان اندوخته سازمان حفظ می‌گردد تا در شرایط لازم در اختیار افراد قرار گیرد.

اسکرول به بالا